INFORMIRANJE

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno zakonu o pravu na pristup informacijama građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:

Gradsko komunalno društvo ”DOBRA” d.o.o., Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo.

Usmeni zahtjev prima se na zapisnik na već gore navedenoj adresi:

Ponedjeljak – petak: 7:00 – 15:00 sati.

Zahtjev se može podnijeti i putem:

telefona : 051/ 761 – 144

e -maila: komunalno@gkd-dobra.hr

faxa: 051/ 761-246, u tim slučajevima se o zahtjevu sastavlja službena zabilješka.

Ovdje možete preuzeti zahtjev:

Zahtjev-za-pristup-informacijama (PDF)

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Službenik za informiranje u Gradskom komunalnom društvu ”DOBRA” d.o.o. je:

Boris Mičetić, struč. spec. ing.aedif.

ODLUKA O SLUŽBENIKU ZA INFORMIRANJE (pdf)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu (pdf)

KATALOG INFORMACIJA

ODLUKA O Ustrojavanju kataloga informacija (PDF)

Katalog informacija 2012. (PDF)

Katalog informacija 2013. (PDF)

Katalog informacija 2014. godina (PDF)

Katalog informacija 2015. (PDF)

Katalog informacija 2016. (PDF)

Katalog informacija 2017. (pdf)