Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – komunalni radnik 2

Na temelju članka 14. Izjave o osnivanju Gradskog komunalnog društva Dobra d.o.o. Kukuljanovo, direktor donosi

OGLAS

o raspisivanju javnog natječaja za popunjavanje otvorenih radnih mjesta

 

  1. KOMUNALNI RADNIK 2
  • 1 izvršitelj
  • na određeno vrijeme do 31. listopada 2024.
  • puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

Stupanj školske spreme: II. stupanj/PK

Školska sprema: osnovno obrazovanje

Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima nije potrebno.

Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Opis poslova:

Održavanje javnih površina, ispomoć građevinskom radniku, održavanje groblja, rukovanje vrtlarskim i ostalim alatima te drugi poslovi po nalogu i uputama neposrednog rukovoditelja i Uprave.

Mjesto rada:

Područje Grada Bakra

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17) na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u tekstu oglasa, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima te se moraju u prijavi na oglas pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19. i 84/21.) dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta oglasa, dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta oglasa, dostaviti sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta oglasa, dostaviti i dokaz o invaliditetu, s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom iz članka 13. toga zakona.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu, o trošku poslodavca.

Uz prijavu na ovaj natječaj kandidati moraju dostaviti presliku osobnog dokumenta (osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice), dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, a mogu dostaviti i kratak životopis.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa biti će pozvani na razgovor (intervju).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Prijave na oglas podnose se u roku od osam dana od dana objave oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradskog komunalnog društva Dobra d.o.o. na adresu:

GKD DOBRA d.o.o.

Kukuljanovo 182/2

51227 Kukuljanovo

s naznakom: „oglas za zapošljavanje 3/24“.

Zadržava se pravo poništenja oglasa u cijelosti.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Gradsko komunalno društvo Dobra d.o.o., kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa. Gradsko komunalno društvo Dobra d.o.o. će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

 

Kukuljanovo, 28. svibnja 2024.